Paslaugos

1.

TVARAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA

Tvarus vystymasis – tai strateginis įmonės ar organizacijos sprendimas, kuriam priimti yra būtina sisteminė veiklos, tikslų, plėtros poreikių, klientų, partnerių analizė, profesionalus aplinkos ir bendruomenės, kurioje įmonė ar organizacija veikia, tyrimas. Mes padedame klientui įsivertinti esamą padėtį ir jos pagrindu parengiame tvaraus vystymosi strategiją su aiškiai apibrėžtais tvarios veiklos prioritetais, tikslais, kryptimis, išoriniais ir vidiniais rizikos veiksniais bei jų valdymo sistema.

2.

TVARAUS VYSTYMOSI KOMUNIKACIJA

Tvaraus vystymosi strategijos įgyvendinimui yra svarbi vidinė ir išorinė komunikacija. Tai stiprina tvarios organizacijos struktūrą ir demonstruoja lyderystę viešoje erdvėje. Mes padedame profesionaliai planuoti ir valdyti tvaraus vystymosi komunikaciją. Viešoji – tai pranešimai apie Jūsų tvarios veiklos misiją, vertybes, veiklos progresą, išsamios metinės ataskaitos. Vidinė – tvaraus verslo principų, kategorijų, asmeninių atsakomybės funkcijų įsisavinimo palengvinimas įmonės ar organizacijos darbuotojams.

3.

TVARAUS VYSTYMOSI MOKYMAI

Įmonei ar organizacijai nusprendus diegti tvaraus vystymosi strategiją, vadovybei tenka išskirtinis vaidmuo – įsisavinti ir tinkamai reprezentuoti tvaraus vystymosi tikslus verslo bendruomenėje, visuomenėje, nuolat skatinti savo darbuotojus siekti pozityvaus pokyčio rezultatų. Šiuo tikslu, aukščiausio lygio vadovams siūlome specialią individualių mokymų programą “Tvaraus vystymosi lyderystės sėkmė”, o įmonių ir organizacijų darbuotojams – adaptuotas grupinių mokymų programas.

4.

TVARAUS VYSTYMOSI ATASKAITOS

Tvaraus verslo principais valdomos įmonės ir organizacijos periodiškai teikia tvarios veiklos ataskaitas apie tai, kaip jų priimami sprendimai derinami su aplinkosaugos, socialiniais ir ekonominiais interesais. Atviros ataskaitos demonstruoja veiklos skaidrumą ir atskaitomybę. Mes padėsime Jums laiku ir efektyviai surinkti reikiamą informaciją ir profesionaliai parengsime metines tvaraus vystymosi ataskaitas.

5.

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DIALOGAS

Dialogas su suinteresuotomis tvaraus verslo ar organizacijos šalimis reiškia aukštesnę santykių su partneriais ir susijusiomis institucijomis pakopą. Dialogo paieška sąlygoja naujos kokybės – tvaraus bendradarbiavimo – santykių užmezgimą ir tvaraus vystymosi vertybių sklaidą verslui ar organizacijai artimoje aplinkoje. Mes galime padėti Jums identifikuoti esminių suinteresuotųjų šalių ratą, sukurti tvaraus bendradarbiavimo su jomis taisykles, profesionaliai komunikuoti Jūsų tikslus ir interesus, atitinkančius tvaraus vystymosi strategiją.

6.

TVARIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS PAGAL ISO 20121:2012

ISO 20121:2012 “Tvaraus renginio vadybos sistema” yra pirmasis tarptautinis ISO standartas, skirtas socialiai atsakingų renginių vadybos sistemos sukūrimui ir įgyvendinimui. Mes kuriame tvaraus renginio vadybos sistemas pagal ISO 20121:2012 standartą įvairaus dydžio ir pobūdžio renginiams, padedame jas profesionaliai bei efektyviai įgyvendinti renginio metu, suvaldydami galimą neigiamą renginio poveikį aplinkai.

7.

TVARIŲ RENGINIŲ SERTIFIKAVIMAS PAGAL ISO 20121:2012

Tvaraus renginio sertifikavimas – tai nepriklausomos trečiosios šalies auditas ir pripažinimas, kad Jūsų renginio, organizuojamo pagal ISO 20121:2012 “Tvaraus renginio vadybos sistema”, vadybos sistema visiškai atitinka standarto reikalavimus ir yra sektinas gerasis pavyzdys rinkoje. Kartu su sertifikavimo partneriais Certification Europe (UK) Ltd., mes galime padėti Jums tapti lyderiais šioje srityje ir būti pripažintais pasauliniu lygiu.

8.

NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI KOMPENSAVIMO PROJEKTAI

Neigiamo poveikio aplinkai kompensavimo projektai – tai įmonės ar organizacijos galimybė kompensuoti savo veikla aplinkai padarytą žalą. Pasaulyje tai yra populiarus tvarių įmonių ir organizacijų pasirinkimas, vedinas principo, kad ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos sąlygos verslui vystyti stipriai priklauso nuo paties verslo veiksmų ir sprendimų. Mes padedame savo klientams apskaičiuoti neigiamo jų veiklos poveikio aplinkai mastus, parengiame ir įgyvendiname kompensavimo projektus. Šie projektai gali būti Jūsų tvaraus vystymosi strategijos įgyvendinimo dalis, vienkartiniai arba periodiški.